Historik

Konsten att korrigera orsaken till lidande

Naprapatin grundades i början av 1900-talet av dr. Oakley Smith. Han arbetade från början tillsammans med dåtidens kiropraktorer men övergav tidigt tanken att “kotor kan hoppa ur led”, den s k subluxationsteorin, som var den teori som då var förhärskande inom kiropraktorleden. Smith menade istället att orsaken till smärta och besvär i rörelseapparaten (muskler, skelett, leder och nervsystem), snarare kunde härledas till bindvävsförändringar och spänningstillstånd i omgivande mjukdelar, det han kallade för ¨connective tissue¨, än till rent mekaniska störningar (subluxationer) i ryggraden och andra skelettdelar.

Smith grundade sin uppfattning på forskningsfynd av vävnadsförändringar, som han ansåg skulle kunna ge upphov till olika typer av smärttillstånd. Som en direkt följd därav insåg han att dessa besvär inte kunde behandlas enbart genom ledmanipulation, utan att det även krävdes behandling av omkringliggande mjukdelar för att nå ett bra och bestående behandlingsresultat.

Oakley Smith och naprapatins historia

Oakley Smith (1880–1967) tog 1899 examen som kiropraktor vid Palmer School of Chiropractic i Iowa. Samma år antogs han som elev vid Medical School, University of Iowa. Efter tre år avbröt han medicinstudierna för att istället arbeta tillsammans med Daniel D. Palmer, kiropraktikens grundare, vid Palmer School of Chiropractic.

Ett par år senare flyttade Smith till Chicago där han öppnade en egen kiropraktorklinik. Samtidigt bröt han med Palmer och dennes teori om mekaniska störningar i ryggraden som allenarådande sjukdomsorsak. Oakley Smith hade en annan teori och skulle snart få stöd för sina tankar.

Under en studieresa i Europa kom han i kontakt med de manuella behandlingar som fanns inom den folkliga traditionen i Böhmen (dagens Tjeckien). Smith blev fascinerad och tillbaka i USA sökte han upp böhmska utvandrare för att lära sig mer om dessa manuella behandlingsformer. De lärdomar han drog skulle få en avgörande betydelse för naprapatins utveckling. 1906 gav Smith tillsammans med ett par andra författare ut boken “A Textbook of Modernized Chiropractic”. I boken beskrevs det som Smith senare skulle benämna naprapati*.

1907 startade Smith den första utbildningen inom naprapatin, Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago. Därmed lades grunden för naprapatin, både som företeelse och behandlingsform. Detta har vi uppmärksammat genom att under 2007 fira naprapatins 100-årsjubileum.

1949 startades ytterligare en skola i Chicago, National College of Naprapathy. När de båda skolorna slogs samman 1971 ändrades namnet till Chicago National College of Naprapathy (idag: National College of Naprapathic Medicine).

* Ordet naprapati har sitt ursprung i det tjeckiska ordet ”napravit” som betyder korrigera och det grekiska ordet ”pathos” som betyder lidande. Som helhet ger detta naprapatin innebörden ”korrigera orsak till lidande”.